ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
คณบดี
 
     
 
อาจารย์อนุชา พิมายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์ปรัชญา ศิลปะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการนักศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพล ศรีขาวรส
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     
รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.ดิเรก แสสนธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ลัคนา ถูระบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
อาจารย์ศศิมาพร สร้อยกระโทก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ชลิดา กันหาลิลา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ดร.จันทิมา บุญอนันต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
ดร.สุณีชญาน์ ฉัตรบุรานนทชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ดร.จักรีวัชระ กันบุรมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
 
อาจารย์ธนวรรธน์ ตรีศูนย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ดร.ทัชเชษฐ์ นิยมสุข
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต