หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Administration)

  วิสัยทัศน์
    ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม
  พันธกิจ
    มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพในการบริหารกิจการภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  ปรัชญา
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการภาครัฐของประเทศ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารและการให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ มีปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย  ได้แก่  

  • ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
  • ข้าราชการทหาร/ข้าราชการตำรวจ
  • ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การส่วนการปกครองท้องถิ่น
  • ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การ ระหว่างประเทศ 
  • ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • นักคิด นักวิเคราะห์ ผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน นักวิเคราะห์โครงการ
  • นักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ
  • อาจารย์ 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาในการศึกษา
   
หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาในการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับจากการลงทะเบียนครั้งแรก