หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์รับมอบหนังสือ และ อุปกรณ์สื่อการเรียน

รายละเอียดกิจกรรม : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์รับมอบหนังสือ และ อุปกรณ์สื่อการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเวลาเรียนจาก ดร.จักรีวัชระ กันบุรมย์ โดย อ.ปรัชญา ศิลปะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

ภาพประกอบ :