หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตลอดปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์ของหลักสูตรฯ ได้ออกนิเทศติดตามนักศึกษาที่ออกฝีกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในสถานประกอบการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ตลอดปีการศึกษา 2564

ภาพประกอบ :