หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : ในปีการศึกษา 2564 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนด้วยการจัดกิจกรรมนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน และเก็บเกี่ยวจากสถานที่ดูงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีจนมีชื่อเสียงและมีพัฒนาการขององค์กรที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางการบริหารรัฐกิจ ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 3. เพื่อให้นักนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งได้มีการดำเนินการในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธุ์ 2565

ภาพประกอบ :