หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : สัมมนาวิชาการ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในแก่นักศึกาาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์; การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพประกอบ :