หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยนครราชสีมาจึงตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เป็นการอําลาสถานศึกษา เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจและความประทับใจต่อสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ ในรูปปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

ภาพประกอบ :